เกี่ยวกับงานประชุมและประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2008 เวลา 19:58 น.

      ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้
            1. กองกลาง ประกอบด้วย
                  1.1 งานบริหารงานทั่วไป
                  1.2 งานบริหารบุคคล
                  1.3 งานการคลังและทรัพย์สิน
                  1.4 งานการประชุมและประชาสัมพันธ์
            2. กองนโยบายและแผน
            3. กองพัฒนานักศึกษา

      จากการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยทำให้งานการเจ้าหน้าที่ เปลี่ยนเป็นงานบริหารงานบุคคล งานประชุมและประชาสัมพันธ์ จึงเป็นหน่วยงานย่อยในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นการแบ่งภาระงาน เพื่อให้ดำเนินการคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบหน้าที่ที่ชัดเจน สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรวมทั้งยังเป็นศูนย์ข้อมูล สื่อกลางประสานประโยชน์ในการดำเนินงานทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาคมให้ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นให้เกิดศรัทธาอันจะนำความร่วมมือ ร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับของ สังคม

หน่วยงานภายในงานประชุมและประชาสัมพันธ์
      - หน่วยมวลชนสัมพันธ์
      - หน่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
      - หน่วยผลิตสื่อและมัลติมีเดีย
      - หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
      - หน่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
      - หน่วยเลขานุการสภาคณาจารย์
      - หน่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัย
      - หน่วยงานจัดการประชุม