คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชุดปัจจุบัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2016 เวลา 00:00 น.

 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 

ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดี

 

 

ผศ.อารีย์ วชิรวราการ

อุปนายก

 

พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ

 

ดร.ดิเรก พรสีมา

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงค์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายพิชัย ขำเพชร

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายวสันต์ กิตติกุล

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สนิท ชุนดี

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมพร ใช้บางยาง

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายสุขุม หลานไทย

ประธานสภาคณาจารย์

 

นายแสวง เอี่ยมองค์

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม

ผู้แทนผู้บริหาร

 

รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

ผู้แทนผู้บริหาร

 

อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม

ผู้แทนผู้บริหาร

 

ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์

ผู้แทนผู้บริหาร

 

อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

 

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิต

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

เลขานุการ

 

นายสะอาด เข็มสีดา

ผู้ช่วยเลขานุการ