ประเภทต่างๆไฟล์

folder icon 317 คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

folder icon 111 รายงาน/สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม และสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
folder icon 21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

folder icon 5 เอกสารเผยแพร่

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ, พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ