เข้าสู่ระบบ

ประเภทต่างๆไฟล์

folder icon 331 คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

folder icon 128 รายงาน/สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม และสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
folder icon 23 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

folder icon 5 เอกสารเผยแพร่

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ, พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ